Pobierz
najnowszy numer

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera, aby otrzymywać informacje o nowościach z branży!

Jesteś tutaj

Uniwersalna centrala sterująca

Printer Friendly and PDF

Firma Polon-Alfa systematycznie rozszerza asortyment urządzeń przeznaczonych do ochrony przeciwpożarowej. Tym razem przygotowała wyspecjalizowaną centralę, służącą do sterowania przeciwpożarowymi urządzeniami zabezpieczającymi. Uniwersalna centrala sterująca UCS 4000 stanowi jednocześnie uzupełnienie i rozszerzenie systemu sygnalizacji pożarowej Polon 4000.

Uniwersalna centrala sterująca UCS 4000 jest najnowszym urządzeniem w ofercie firmy Polon-Alfa, które zostało w całości opracowane i skonstruowane przez inżynierów firmy. UCS 4000 stanowi element rozszerzający możliwości produkowanych systemów sygnalizacji pożarowej o funkcję sterowania wentylacją i oddymianiem. Centrala spełnia wymagania norm pr EN 12101-9 i EN 12101-10.

Przeznaczenie

Centrala jest przeznaczona do uruchamiania zewnętrznych zabezpieczających urządzeń przeciwpożarowych, szczególnie tych, które służą do oddymiania grawitacyjnego i mechanicznego. Ponadto umożliwia:

 • wykrywanie pożaru (zadymienia),
 • automatyczne lub ręczne uruchamianie urządzeń przeciwpożarowych,
 • automatyczną kontrolę zadziałania urządzeń przeciwpożarowych i wykonawczych (siłowniki, wentylatory, elektromagnesy itp.),
 • sygnalizowanie akustyczne i optyczne stanów pracy urządzeń (alarm, uszkodzenie, blokowanie, testowanie),
 • automatyczną kontrolę własnych układów i obwodów,
 • przekazywanie podstawowych informacji - o alarmie, uszkodzeniu, testowaniu, stanie urządzeń przeciwpożarowych i wykonawczych - do systemów nadrzędnych (np. systemu Polon 4000, systemu IGNIS 1000 lub innych).

Schemat połączeń centrali USC4000 Uniwersalna centrala sterująca UCS 4000 może pracować indywidualnie, jako uniwersalny jednostrefowy sterownik oddymiania, wykorzystując własną linię dozorową z czujkami. Może również stanowić adresowalny element wykonawczy, zainstalowany w adresowalnych liniach/pętlach dozorowych central sygnalizacji pożarowej Polon 4900. W tym trybie pracy programowanie centrali oraz jej kontrola przeprowadzane są z poziomu centrali sygnalizacji pożarowej. Wszelkie komunikaty odnośnie stanu pracy centrali UCS są widoczne w centrali pożarowej. UCS 4000 może pracować również jako centrala podrzędna w konwencjonalnym systemie sygnalizacji pożarowej IGNIS 1000, a także w innych systemach - wówczas do uruchomienia centrali wykorzystuje się jej inicjujące wejście alarmowe.

Wyposażenie centrali

Centrala wyposażona jest w następujące elementy:

 • konwencjonalną linię dozorową, na której instaluje się czujki pożarowe szeregu 40 produkcji Polon-Alfa; dzięki temu centrala ma możliwość samodzielnego wykrycia zagrożenia pożarowego (pojawienia się dymu lub płomienia, wzrostu temperatury - w zależności od rodzaju zastosowanych czujek) i automatycznego, bez ingerencji człowieka, uruchomienia przeciwpożarowych urządzeń zabezpieczających, np. klap oddymiających;
 • konwencjonalną linię ręcznych przycisków oddymiania (przyciski szeregu PO-6X); dzięki temu możliwe staje się ręczne uruchomienie urządzeń zabezpieczających w sytuacji zagrożenia lub pożaru przez osobę, która to zagrożenie dostrzegła; jest to działanie analogiczne do uruchomienia ręcznych ostrzegaczy pożarowych w systemach sygnalizacji pożarowej;
 • moduł komunikacyjny do systemu Polon 4000; umożliwia on cyfrową komunikację z centralami sygnalizacji pożarowej Polon 4900 oraz programowanie i kontrolę stanu centrali poprzez adresowalną linię dozorową;
 • nadzorowaną linię, przyjmującą sygnał alarmu z zewnętrznej centrali sygnalizacji pożarowej; w przypadku gdy centrala UCS 4000 pracuje jako podrzędna w stosunku do centrali sygnalizacji pożarowej, może ona przyjmować sygnał alarmu pożarowego z przekaźników centrali SAP lub zewnętrznych elementów wykonawczych z nią współpracujących; nadzorowanie połączenia gwarantuje jego ciągłą kontrolę na wypadek przerwy lub zwarcia;
 • potencjałowy przekaźnik główny P1 uniwersalnego zastosowania, o obciążalności 2 A, do zasilania urządzeń przeciwpożarowych (siłowników i napędów klap przeciwpożarowych, elektromagnesów oddzieleń przeciwpożarowych itp.) i sterowania nimi;
 • linie kontrolne stanu przełączników krańcowych urządzeń przeciwpożarowych, sterowanych i zasilanych przez przekaźnik główny P1; informacja pochodząca z tych linii pozwala na kontrolę zadziałania urządzenia sterowanego;
 • dwa bezpotencjałowe, nadzorowane przekaźniki dodatkowe P2 i P3, które można zaprogramować do sterowania urządzeniami instalowanymi w systemach oddymiania (wentylatorami, kurtynami itp.);
 • potencjałowe wyjście nadzorowane, przeznaczone do dołączenia pożarowych urządzeń alarmowych (sygnalizatorów optycznych lub akustycznych);
 • pięć bezpotencjałowych przekaźników do przekazywania informacji do systemów nadrzędnych: przekaźnik alarmu PA, przekaźnik uszkodzenia PU, przekaźnik aktywnej funkcji testowania PT, dwa przekaźniki stanu przełączników krańcowych urządzeń przeciwpożarowych PS1 i PS2;
 • linię zasilającą czujnik deszczu lub wiatru; informacje z czujników deszczu i wiatru są wykorzystywane jedynie w sytuacji dziennego przewietrzania; padający deszcz mógłby dostać się do wewnątrz obiektu, a zbyt duży wiatr - uszkodzić mechanizm klapy, dlatego w sytuacji dziennego przewietrzania sygnał z czujników deszczu/wiatru blokuje otwarcie klap; w przypadku pożaru ta informacja jest ignorowana;
 • linie przyjmujące sygnały z przycisków przewietrzających („otwórz", „zamknij") lub sygnał wywołany przez wciśnięcie przycisku zwalniającego elektromagnesy.

Uruchomienie urządzeń przeciwpożarowych przez centralę UCS 4000 jest możliwe w wyniku:

 • zadziałania czujki na konwencjonalnej linii dozorowej,
 • zadziałania ręcznego przycisku oddymiania,
 • pojawienia się sygnału z zewnętrznej centrali sygnalizacji pożarowej (np. IGNIS 1000),
 • otrzymania rozkazu z systemu Polon 4000.

Po otrzymaniu sygnału inicjującego następuje uruchomienie procedury oddymiania. Blokowane są przyciski przewietrzania, ignorowane są sygnały z czujnika deszczu lub wiatru. Zgodnie z ustalonym, przyjętym i zaprogramowanym scenariuszem pożarowym następuje:

 • uruchomienie przekaźnika głównego P1,
 • wysterowanie programowanych przekaźników dodatkowych P2 i P3,
 • wysterowanie informacyjnego przekaźnika alarmu PA,
 • wysterowanie pożarowych urządzeń alarmowych.

Sterowanie urządzeniami przeciwpożarowymi przez przekaźnik główny P1

Głównym zadaniem centrali UCS 4000 jest zasilanie wykonawczych urządzeń przeciwpożarowych w postaci wszelkiego rodzaju klap i okien przeciwpożarowych (wyposażonych w napędy lub siłowniki elektryczne), oddzieleń przeciwpożarowych (elektromagnesów) itp., oraz sterowanie nimi.

Zadanie to jest spełniane dzięki dedykowanemu wyjściu przekaźnika głównego P1. Jest to wyjście uniwersalne i może być zaprogramowane w czterech trybach pracy z różnymi parametrami czasowymi (T1 - czas opóźnienia wysterowania, T2 - czas trwania wysterowania):

Tryb pracy 1 - przeznaczony jest dla urządzeń przeciwpożarowych wyposażonych w siłowniki (napędy) elektryczne dwukierunkowe, sterowane dwu- lub trójprzewodowo, zasilane napięciem stałym 24 V. Siłowniki tego rodzaju są stosowane w klapach i oknach oddymiających, wentylacyjnych.

Tryb pracy 2 - przeznaczony jest dla urządzeń przeciwpożarowych wyposażonych w siłowniki (napędy) elektryczne (24 V) ze sprężyną. Siłowniki tego rodzaju są stosowane w klapach przeciwpożarowych odcinających.

Tryb pracy 3 - przeznaczony jest dla urządzeń przeciwpożarowych sterowanych przerwą prądową, wyposażonych w elektromagnesy zasilane napięciem 24 V. Sterowanie tego rodzaju jest stosowane powszechnie w systemach drzwi przeciwpożarowych.

Tryb pracy 4 - przeznaczony jest dla urządzeń przeciwpożarowych sterowanych impulsem prądowym, wyposażonych w elektromagnesy (lub elektrozawory) zasilane napięciem stałym 24 V. Sterowanie tego rodzaju jest stosowane w systemach oddzieleń lub odgrodzeń przeciwpożarowych.

Dodatkowo można zaprogramować kontrolę ciągłości zasilania oraz kontrolę stanu przekaźników krańcowych urządzeń przeciwpożarowych, sterowanych i zasilanych poprzez wyjście przekaźnika głównego P1.

Przy niekorzystnych warunkach atmosferycznych zewnętrzne klapy lub okna mogą przymarznąć. Centrala UCS 4000 umożliwia zaprogramowanie funkcji przeciwoblodzeniowej. Funkcja działa w stanie alarmu pożarowego. W przypadku przymarznięcia klapy centrala sygnalizuje jej uszkodzenie oraz w ciągu 30 minut, w odstępach co dwie minuty, próbuje ją otworzyć.

Sterowanie urządzeniami przeciwpożarowymi przez przekaźniki dodatkowe P2 i P3

Jeśli klapy przeciwpożarowe (oddymiające, odcinające) są sterowane i zasilane poprzez przekaźnik główny P1, można dodatkowo wykorzystać przekaźniki programowane P2 i P3 do sterowania (załączania lub wyłączania) urządzeniami wykonawczymi instalacji wentylacji i oddymiania, między innymi:

 • wentylatorami oddymiającymi (nawiewnymi lub wyciągowymi),
 • kurtynami i roletami dymowymi,
 • oddzieleniami i grodziami przeciwpożarowymi.

Centrala sterująca USC4000 Przekaźnikom P2 i P3 można zaprogramować uzależnienie czasowe (czas opóźnienia i czas trwania wysterowania) oraz kontrolę potwierdzenia zadziałania w czasie 5 s albo 30 s. Dzięki temu można uzależnić czasowo wysterowanie np. wentylatorów oddymiających względem sygnału sterującego klapami przeciwpożarowymi. W przypadku braku potwierdzenia zadziałania urządzeń wykonawczych w odpowiednim czasie centrala UCS 4000 zgłasza uszkodzenie.

Dzienna wentylacja (przewietrzanie)

Centrala umożliwia dodatkowo realizowanie dziennego przewietrzania. Do sterowania  oknem lub klapą wentylacyjną (otwieranie i zamykanie) służą programowalne przyciski, podłączone do odpowiednich wejść (tzw. przyciski przewietrzające). Dodatkowo w miejsce tych przycisków można podłączyć zewnętrzny programowalny zegar, sterujący wentylacją. W ten sposób umożliwia się niezależne sterowanie przewietrzaniem, które może być dodatkowo wspomagane automatyką pogodową - poprzez czujnik deszczu lub wiatru (zbyt silny wiatr lub deszcz blokują przewietrzanie). W przypadku alarmu pożarowego działanie zarówno przycisków przewietrzających, jak i automatyki pogodowej jest zablokowane.

Polon-Alfa

Zabezpieczenia 2/2007 

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie tekstów bez zgody redakcji zabronione / Zasady użytkowania strony