Pobierz
najnowszy numer

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera, aby otrzymywać informacje o nowościach z branży!

Jesteś tutaj

Nowoczesne technologie w detektorach firmy RISCO Group

Printer Friendly and PDF

pet2_lead.jpgPodczas instalacji systemu sygnalizacji włamania użytkownik zwraca zwykle uwagę na centralę alarmową (lub jej klawiaturę), utożsamiając skuteczność systemu z jej możliwościami. Jest to podejście słuszne, po­nieważ właśnie klawiatura stanowi interfejs pomiędzy użytkownikiem a systemem ochrony. Niestety dość często rozbudowana funkcjonalność centrali alarmowej nie jest wystarczającym czynnikiem, aby uznać cały system za skuteczny. Nie należy zapominać, że system jest tak skuteczny, jak skuteczne są użyte w nim technologie detekcji. Poniżej przedstawiamy zbiór nowoczesnych technologii, które w ostatnich latach wprowadzone zostały do produktów firmy RISCO Group. 

Technologia Rozpoznawania Kołysania (Sway Recogni­tion Technology) rozpoznaje i odrzuca (ignoruje) obiekty, które poruszają się powtarzalnym ruchem wahadłowym na tej samej drodze. Dotyczy to np. kołyszących się gałęzi drzew lub ruchomych części maszyn. Dwa kanały mikrofa­lowe są w stanie rozróżnić ruch do przodu i do tyłu, a odej­mując uzyskane współczynniki zmierzyć przebyty przez obiekt dystans. Elementy poruszające się w sposób powta­rzalny na zdefiniowanym dystansie nie są traktowane jako wtargnięcie intruza.

Zastosowanie: detekcja mikrofalowa w WatchOUT (detektorze zewnętrznym) oraz WatchIN (detektorze przemysłowym)

Technologia Cyfrowej Korelacji (Digital Correlation Technology) zapewnia, że tylko te obiekty, które wywoła­ją podobny i skorelowany sygnał z dwóch kanałów PIR są brane pod uwagę jako potencjalne zagrożenie. Dwa niezależne kanały PIR z oddzielnymi soczewkami tworzą w płaszczyźnie pionowej odpowiednią strefę detekcji, któ­ra jest odporna na ruch zwierząt. Małe zwierzęta, z uwagi na swoje rozmiary, nie mogą być w obu strefach detekcji jednocześnie. W nieprzewidywalnym środowisku zewnętrz­nym różne zdarzenia, takie jak ruch gałęzi w jednym kanale PIR oraz ruch zwierzęcia w drugim, stworzą sygnał niesko­relowany, który zostanie właściwie zinterpretowany, a na­stępnie zignorowany.

Zastosowanie: detekcja PIR w WatchOUT (detektorze ze­wnętrznym)

green-line.jpg
Rys. 1. Detektor iWise z opcją Zielona Linia i technologią Anti-Cloak

Technologia Detekcji Intruza Pod Przykryciem (Anti-Cloak Technology – ACT) wykorzystuje zalety technologii dualnej przy jednoczesnym uniknięciu jej niedociągnięć. Kanał PIR w detektorach dualnych posiada dwie główne słabości:

  • intruz może ukryć się za osłoną z materiału, która blo­kuje promieniowanie IR i detektor nie jest w stanie tego intruza zauważyć,
  • czułość detektora ulega znacznej redukcji, gdy temperatu­ra otoczenia jest zbliżona do temperatury ciała intruza.

ACT zapewnia wysoką skuteczność detekcji poprzez prze­łączenie się czujki w tryb pracy jedynie z kanałem mikrofalo­wym w przypadku wzrostu poziomu temperatury otoczenia do wartości bliskiej temperaturze ciała intruza lub gdy wy­kryto intruza pod przykryciem.

Zastosowanie: detekcja mikrofalowa w WatchIN (detektorze przemysłowym), Industrial LuNAR, LuNAR DT, iWISE DT

 

pet2.jpg
Rys. 2. Bezprzewodowy detektor iWise odporny na ruch zwierząt

Cyfrowa Obróbka Sygnału (Intelligent Digital Signal Pro­cessing). Największym wyzwaniem dla producentów detek­torów PIR jest wybór progu działania urządzeń. Jeżeli próg jest ustawiony za nisko, detektor będzie podatny na fałszy­we alarmy. Wysoki próg może oznaczać zbyt małą czułość. Technologia DSP zapewnia dynamiczną adaptację progu działania, w czasie rzeczywistym, do prędkości przemiesz­czania się intruza.

Zastosowanie: detekcja PIR w WatchOUT, WatchIN, Indu­strial LuNAR, LuNAR DT, iWISE, Digi-Sense oraz w detekto­rach PIR systemu bezprzewodowego

LuNAR-with-grren-line-and-ACT.jpg
Rys. 3. Detektor LuNAR z opcją Zielona Linia i technologią Anti-Cloak

Dynamiczny próg przy ruchu zwierząt (Variable Pet Tre­shold – VPT) VPT to unikatowy algorytm, który w połą­czeniu z odpowiednią soczewką pozwala detektorowi na łatwe rozróżnianie pomiędzy intruzem a ruchem zwierząt przy zachowaniu maksymalnej skuteczności działania de­tektora.

Poziom sygnału na wyjściu piroelementu zależy między innymi od szybkości przemieszczania się obiektu w polu de­tekcji. Intruz poruszający się z dużą prędkością spowoduje w efekcie niski poziom sygnału, natomiast zwierzę porusza­jące się wolno wygeneruje wyższy poziom sygnału. Jeżeli próg działania detektora byłby stały, to alarm spowodowało­by zwierzę, natomiast intruz zostałby zignorowany.

VPT rozwiązuje ten problem poprzez pomiar prędkości i wybór właściwego progu działania. Próg ten jest ustawiony powyżej poziomu sygnału uzyskanego przy ruchu zwierząt oraz poniżej poziomu sygnału uzyskanego przy ruchu intru­za w całym zakresie prędkości.

Zastosowanie: detekcja PIR w WatchOUT, iWISE Pet, iWISE DT Pet oraz w detektorach PIR (wersja Pet) systemu bezprze­wodowego, Zodiac DT Pet, Zodiac Digital Pet

WatchOUT-with-camera.jpg
Rys. 4. Detektor WatchOUT z kamerą

Podsumowanie

Producenci nie ograniczają się do pojedynczej technolo­gii. Zaczęto implementować w jednym produkcie po kilka z nich, aby zwiększyć skuteczność działania detektora. Nie zapomniano o ochronie detektora przed próbami masko­wania. Wiele wspomnianych wyżej detektorów wyposażono w systemy antymaskingu, wykorzystujące aktywne kanały podczerwieni. Dodatkowo wprowadzono funkcję „Zanie­czyszczona soczewka” (np. w WatchOUT), informującą użytkownika o takim stanie.

Ochrona środowiska także zaznacza swój wpływ na konstru­owane urządzenia. Przejawem tego są produkty z serii Zielo­na Linia (Green Line), będące odpowiedzią na wzrost zagro­żeń dla ludzi ze względu na środowisko. Technologia ta ma zapobiegać dodatkowej emisji promieniowania w obiektach, w których przebywają ludzie. Detektory wyposażone w to roz­wiązanie dezaktywują promienniki mikrofalowe w momencie, gdy system alarmowy jest wyłączony (rozbrojony).

Należy stale mieć na uwadze, że wymagania użytkowni­ków, warunki środowiskowe itp. ciągle się zmieniają. Dosto­sowanie możliwości detektorów do tych wymagań to główny cel RISCO Group. Aby go osiągnąć, a przy tym zachować parametry dozorowe, takie jak szybkie i pewne wykrycie in­truza, lista stosowanych technologii stale się rozszerza.

Aby być bliżej klientów, firma RISCO Group otworzyła biuro w Polsce.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.risco­group.com.

RISCO Group
Biuro w Warszawie
ul. 17 Stycznia 56 02–146 Warszawa
tel.: (22) 500 28 40
faks: (22) 500 28 41

Zabezpieczenia 3/4/2008

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie tekstów bez zgody redakcji zabronione / Zasady użytkowania strony