Pobierz
najnowszy numer

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera, aby otrzymywać informacje o nowościach z branży!

Jesteś tutaj

Nowe czujki zewnętrzne serii HX

Printer Friendly and PDF

HX-high-mount-photo.jpg Jedną z nowości firmy Optex zaprezentowanych na tegorocznych targach IFSEC są pasywne czujki podczerwieni (PCP) serii HX. Będące rezultatem wielu badań i innowacji urządzenia stanowią wyzwanie dla branży zabezpieczeń w zakresie detekcji intruza z wykorzystaniem pasywnej technologii podczerwieni.

Produkując czujki ochrony zewnętrznej i od wielu lat zbierając doświadczenia w zakresie ich różnorakich zastosowań, fi rma Optex wypracowała szeroką i przekrojową ofertę takich urządzeń. Należą do niej znane instalatorom na całym świecie czujki serii LX, VX oraz BX, których już drugie generacje znajdują się na rynku od wielu lat. Walory użytkowe oraz uznanie dla jakości mierzonej pewnością detekcji i wieloletnim, bezawaryjnym użytkowaniem stanowiły punkt wyjścia do prac nad nowymi produktami. Dzięki wymianie informacji nieprzerwanie prowadzonej z klientami od wielu lat i dotyczącej mocnych i słabych stron istniejących produktów ustalono najistotniejsze parametry dla oceny użyteczności czujek. Pozwoliło to prowadzić badania nad nowymi technologiami detekcji i analizą sygnałów w taki sposób, aby uzyskać maksymalnie pewną detekcję intruza oraz wprowadzić udoskonalenia funkcjonalne wychodzące naprzeciw oczekiwaniom instalatorów i użytkowników. Dzięki temu fi rma Optex proponuje zupełnie nową konstrukcję – serię czujek HX, w których wszystko, zaczynając od piroelementu i soczewki, poprzez algorytmy przetwarzania, a na obudowie kończąc, zaprojektowano od początku.

Nowe technologie

Projektując system optyczny dla nowej czujki, zwrócono szczególną uwagę na zachowanie tych samych parametrów detekcji na krańcach zasięgu, jak w pobliżu czujki. To bardzo trudne zadanie, zważywszy na efekt perspektywy. Powstała więc technologia Wielowarstwowego Pokrycia Pola Detekcji (ang. Multiple Pattern Detection Area Technology). Istotą tej technologii jest naprzemienne ułożenie warstw pól detekcji pochodzących z dwóch niezależnych torów PCP w taki sposób, aby został zachowany stały odstęp pomiędzy poszczególnymi warstwami. Wymagało to zaprojektowania bardzo precyzyjnego układu optycznego oraz zupełnie nowego piroelementu, które razem tworzą strukturę 94 pól detekcji o jednakowej gęstości zarówno w pobliżu detektora, jak i na krańcach jego nominalnego zasięgu. Takie podejście pozwala z jednakową pewnością odróżniać obiekty wielkości człowieka od innych, które mogą znaleźć się w polu widzenia czujki.

rys1.gif
Rys. 1. Technologia Wielowarstwowego Pokrycia Pola Detekcji

Nowy system optyczny wymaga również zupełnie nowego podejścia do analizy sygnałów pochodzących z dwóch kanałów PCP. Do identyfi kacji intruza wykorzystano skomplikowaną analizę czasową aktywacji obu kanałów PCP, uwzględniającą wielkość sygnału (pośrednio również wielkość obiektu) oraz prędkość poruszania się. Inteligentny Iloczyn Logiczny (ang. Intelligent AND Logic) wraz z unikatowym systemem optycznym o 94 polach detekcji umożliwia niezawodną identyfi kację intruza oraz ignorowanie małych zwierząt (o wysokości ok. 50 cm i masie ok. 10 kg) operujących w polu widzenia czujki.

rys2.gif
Rys. 2. Zaawansowana Kompensacja Temperaturowa

Jedną z najważniejszych nowinek technologicznych czujek HX jest układ dualnej analizy sygnałów (ang. Dual Signal Processing Circuit), który odpowiada za kompensację temperatury otoczenia. Potrzeba kompensacji temperatury jest oczywista i wynika z zasady działania PCP – wykorzystania różnicy emitowanego promieniowania podczerwonego pomiędzy tłem a poruszającym się intruzem. W sytuacji, w której temperatura otoczenia osiąga wartość zbliżoną do temperatury ciała człowieka, detekcja jest utrudniona, ponieważ zredukowany zostaje kontrast pomiędzy intruzem a tłem. Wówczas należy skorygować czułość detektora tak, aby umożliwić detekcję. W obrębie temperatur 35°C i 39°C czułość detektora powinna być co najmniej o 20% wyższa niż przy temperaturze 25°C. W ten sposób funkcjonuje większość zaawansowanych algorytmów kompensacji temperaturowej, w tym również algorytm firmy Optex.

rys3.gif
Rys. 3. Przykład działania algorytmu Summer Night Compensation

Jedną z największych bolączek detektorów zewnętrznych było ograniczenie zdolności detekcji intruza wieczorami po upalnych dniach. Wszelkie dotychczasowe algorytmy dobrze radzące sobie z detekcją w podwyższonych temperaturach pozostawały bezsilne w sytuacji, gdy temperatura otoczenia malała i kontrast pomiędzy intruzem a rozgrzanym tłem pozostawał bardzo mały (np. w temperaturze 20°C człowiek może być niewidoczny na tle chodnika czy ściany budynku nagrzanej do 37°C w ciągu dnia). Rozwiązaniem tego nader istotnego problemu jest algorytm Summer Night Compensation Logic, który analizując zmiany temperatury, wprowadza niezbędne korekty do ustawień czułości detektora. W najprostszy sposób można je opisać jako wydłużenie czasu, w którym detektor pracuje z wyższą czułością w zależności od warunków w ciągu dnia (czasu występowania wysokiej temperatury). Układ Dualnej Analizy Sygnałów zawiera oba algorytmy kompensacji temperaturowej, dając czujce HX wyraźną przewagę w dziedzinie automatycznego dostosowania parametrów detekcji do panujących warunków otoczenia.

rys4.gif
Rys. 4. Ilustracja zasady działania algorytmu Vegetation Sway Analysis

Na szczególną uwagę zasługuje również algorytm Vegetation Sway Analysis Logic. Analizie poddawany jest sygnał z obu kanałów PCP w celu identyfi kacji oscylacyjnych pobudzeń charakterystycznych dla roślinności znajdującej się w polu widzenia czujki (traw, niewielkich krzewów itp.). Wykrycie takich zakłóceń spowoduje kompensację niepożądanego składnika sygnału, co poprawia dokładność dalszej obróbki sygnałów przez algorytmy identyfi kacji intruza. Tego typu rozwiązanie, znane i stosowane dotychczas w czujkach mikrofalowych, zostało po raz pierwszy wprowadzone do czujek PCP. Jak potwierdzają nasze testy – z dużym sukcesem.

rys5.gif
Rys. 5. Zasada działania cyfrowego algorytmu antymaskingu

Funkcjonalność

Profesjonaliści branży zabezpieczeń często zwracają uwagę na stosunkowo niewielkie środki identyfi kacji sabotażu czujek zewnętrznych. Zwłaszcza, że na zewnątrz są one daleko bardziej narażone na tego typu działanie. Dlatego czujki HX wyposażono w uchwyt montażowy z zamkniętym kanałem na okablowanie (dostarczany razem z czujką). Jeśli oczekujemy jeszcze wyższego stopnia ochrony, seria detektorów posiada model wyposażony w układ optycznego antymaskingu wykonany z wykorzystaniem tych samych technologii, co w serii OPTiMAL opisanej w poprzednim numerze czasopisma Zabezpieczenia. Firma Optex planuje również wprowadzenie na rynek dualnej czujki HX z dodatkowym kanałem mikrofalowym i wspomnianym optycznym układem antymaskingu. Soczewka czujki ma budowę sektorową, dzięki czemu – stosując naklejki maskujące – można w łatwy sposób wyłączyć część jej pola widzenia. Przy tak skomplikowanym algorytmie detekcji również ograniczenie zasięgu dokonuje się skokowo, przez przesłonięcie odpowiednich fragmentów soczewki. Odpowiednio przygotowane naklejki ze specjalnego przezroczystego tworzywa są dostarczane w zestawie razem z czujką.

Modułowa budowa czujki ułatwia montaż, a rozmieszczenie zacisków i przełączników konfi guracyjnych jest bardzo wygodne dla instalatora, zapewnia bowiem szybki montaż okablowania i łatwy dostęp do wszystkich przełączników. Dbałość o jakość pracy instalatorów jest charakterystyczna dla wszystkich produktów firmy Optex.

Podsumowanie

Urządzenia zewnętrzne to znacząca pozycja w ofercie firmy Optex. Seria czujek HX, zaprezentowana po raz pierwszy na targach IFSEC’2008, jest jej istotnym wzmocnieniem. Jako produkt o bardzo wysokim zaangażowaniu nowych technologii, który stanowi wyraźny przełom w dziedzinie zewnętrznych PCP, umacnia pozycję firmy jako lidera systemów detekcji intruza. Oferowane rozwiązania wychodzą naprzeciw oczekiwaniom klientów i instalatorów. Są one owocem prowadzonych stale prac badawczych nad udoskonaleniem produktów oraz wykorzystaniem możliwości nowych technologii. Takie działanie jest istotą firmy Optex.

Jarosław Gibas
Optex Security

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie tekstów bez zgody redakcji zabronione / Zasady użytkowania strony