Pobierz
najnowszy numer

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera, aby otrzymywać informacje o nowościach z branży!

Jesteś tutaj

DVS Visual Software. Oprogramowanie do wizualizacji systemów alarmowych DSC

Printer Friendly and PDF

lead.jpgZabezpieczenia elektroniczne, takie jak systemy alarmowe, kontrola dostępu oraz systemy ostrzegania przeciwpożarowego, często wymagają urządzeń lub oprogramowania umożliwiających wizualizację stanów poszczególnych czujników. W przypadku systemów alarmowych istnieje możliwość odczytania statusu poszczególnych podsystemów oraz stanów linii alarmowych bezpośrednio z klawiatury lub z tablic synoptycznych. Dodatkowym narzędziem obrazującym status danego obiektu jest DVS Visual Software czyli oprogramowanie służące do wizualizacji systemów alarmowych bazujących na centralach DSC.

Program wykorzystuje komunikację z centralami przy użyciu dedykowanych modułów systemowych, wyposażonych w porty szeregowe RS232. Zastosowanie takiego rozwiązania daje następujące możliwości:

 • wizualizację stanu wszystkich podsystemów i linii dozorowych w trybie online,
 • zastosowanie podkładów map dla poszczególnych pomieszczeń lub całego obiektu, na których istnieje możliwość rozmieszczenia kontrolek symbolizujących linie dozorowe, podsystemy itp.,
 • zebranie kilku map na jednym podkładzie oraz łatwe przełączanie pomiędzy mapami (dzięki zastosowaniu miniatur),
 • sterowanie głównymi funkcjami systemu bezpośrednio z komputera, m.in. uzbrajanie, rozbrajanie, ustawianie czasu w centrali, wyzwalanie wyjść PGM, blokowanie linii (tylko MAXSYS),
 • sygnalizację usterek systemowych,
 • rejestrację zdarzeń odebranych z centrali oraz zdarzeń administracyjnych programu,
 • wydruki oraz archiwizacje rejestru zdarzeń systemu wizualizacji,
 • edycję nazw podsystemów, nazw linii dozorowych, nazw użytkowników oraz nazw wyjść PGM dla poszczególnych obiektów (dzięki czemu do rejestru zdarzeń zapisywana jest także nazwa linii, nazwa podsystemu oraz nazwa użytkownika, którego dotyczy zdarzenie),
 • wizualną oraz akustyczną sygnalizację stanów alarmowych, zarówno z wyjścia głośnikowego, jak i z wewnętrznego buzzera komputera.

Teraz kilka słów o sposobie połączenia komputera z zainstalowanym oprogramowaniem DVS Visual Software z centralami alarmowymi. Komunikacja umożliwiająca wizualizację oraz sterowanie posiadanym systemem alarmowym realizowana jest za pomocą modułu PC5401 (w przypadku central serii Power) oraz PC4401 (dla serii Maxsys). Maksymalne odległości transmisji poprzez interfejsy RS232 w linii komputer – moduł wynoszą 15 m. Odległości te można przedłużyć przy wykorzystaniu konwerterów RS232/RS485. Zyskujemy wówczas zwiększenie zasięgu działania do ok. 1200 m. Innym rozwiązaniem może być zastosowanie serwerów portów szeregowych (wirtualne porty szeregowe poprzez sieć komputerową TCP/IP, np. UT-4 [Roger], DE-211, DE-311 [MOXA]). Zaletą tego rozwiązania jest brak konieczności zastosowania przejściówek USB/RS232 oraz tzw. hubów do powielenia liczby portów RS232 (w przypadku integracji).

rys1.gif
Rys. 1. Przykładowa konfiguracja systemu wizualizacji DVS

Uwaga: konwertery USB/RS232 (tzw. przejściówki) często mają tendencję do zawieszania portu USB, co może powodować nieprawidłową komunikację komputera z modułem PC4401/PC5401.

Rys. 1 przedstawia przykładową konfigurację systemu wizualizacji, opartą na programie DVS. Liczba obsługiwanych central uzależniona jest od liczby portów RS232 w komputerze (maksymalnie do 256). W standardzie RS232 dystans 15 m powinien być wystarczający, aby podłączyć komputer z modułami PC5401 lub PC4401. Współpraca centrali alarmowej z modułami realizowana jest za pomocą czteroprzewodowej magistrali COMBUS/KEYBUS. Długość magistrali ograniczona jest do ok. 305 m. Dotyczy to zarówno central serii Power (PC5020, PC1616, PC1832, PC1864), jak i serii Maxsys (PC4020A). W przypadku PC4020A można jednak zastosować zasilacz PC4204CX służący jako regenerator magistrali (patrz rys. 1). Zastosowanie takiego rozwiązania daje możliwość zwiększenia długości magistrali o następne 305 m. Centrala PC4020A może obsłużyć do 16 modułów zasilaczy, co powoduje, że odległość PC4401 od centrali może wynieść nawet ok. 5 km (305 m + 16 x 305 m = 5185 m).

tab1.gif
Tab. 1. Zestawienie obsługiwanych central alarmowych

Innym sposobem na zwiększenie odległości pomiędzy centralą a modułem jest zastosowanie konwerterów sygnału RS232 na inny sygnał, np. na RS485, RS422 lub TCP/IP.

Rys. 2 obrazuje dwa sposoby wykorzystania konwerterów RS485. W pierwszym przypadku konwerterami mogą być dwa identyczne urządzenia, takie jak VC-485 (Kantech), UT2 (Roger) lub inne. W drugim przypadku (Rys. 3) konwerterem wyjściowym jest karta wieloportowa PCI/RS485.

Rys. 3 przedstawia dwa sposoby wykorzystania konwerterów sieciowych LAN na sygnały RS232. Pierwszy schemat obrazuje konwersję RS232 na TCP/IP oraz analogicznie TCP/IP na RS232. Można tu wykorzystać urządzenia, takie jak UT4 (Roger), DE-211, DE-311 (MOXA) oraz inne dostępne na rynku. W komputerze konwerter widoczny jest jedynie jako port COM, a cała transmisja sieciowa odbywa się pomiędzy konwerterami, pozostając dla komputera i centrali alarmowej „przezroczystą”.

rys2.gif
Rys. 2. Przykładowy schemat wykorzystania transmisji RS485

 

rys3.gif
Rys. 3. Przykładowy schemat wykorzystania sieci Ethernet/LAN

Ze względów ekonomicznych praktyczniejsze jest zastosowanie konwerterów tylko po jednej stronie sieci LAN. Wystarczy, że komputer podłączony jest do lokalnej sieci, a wówczas po zainstalowaniu odpowiedniego oprogramowania (sterowników) urządzenia sieciowe widoczne są jako porty szeregowe RS232. obsługę wielu central alarmowych.

Każdy system alarmowy wymaga podłączenia osobnego portu szeregowego. Rys. 4 przedstawia przykład podłączenia różnych central (mogą być również takie same modele) do jednego komputera z wykorzystaniem sieci Ethernet/LAN. Dzięki wykorzystaniu programu DVS podłączenie to pozwala na kompletną obsługę systemu alarmowego, umożliwiając wizualizację stanu podsystemów, stanu linii dozorowych, usterek, a także dostęp do funkcji włączania i wyłączania z dozoru podsystemów, blokowania linii dozorowych w PC4020A (w serii Power blokowanie linii dozorowych z poziomu programu nie jest możliwe) oraz aktywację wyjść użytkowych PGM (np. do wyzwolenia rygla w drzwiach przy wejściu do recepcji itp.).

rys4.gif
Rys. 4. Przykładowa konfiguracja systemu wizualizacji wykorzystująca sieć LAN

Co jednak z obiektami takimi jak „zamknięte” osiedla?

W tym przypadku nie jest wskazane, aby ochrona miała możliwość wyłączenia z dozoru systemu alarmowego w danym lokalu. Każde mieszkanie może być osobnym, niezależnym systemem alarmowym. Nie ma konieczności monitorowania przez ochronę osiedla wszystkich usterek, wyzwalania wyjść użytkowych oraz stałego nadzorowania, za pomocą którego kodu system został załączony w dozór. W tej sytuacji proponowane jest następujące rozwiązanie: wysłanie najbardziej znaczących sygnałów z każdej centrali i odebranie ich w jednej centrali zbiorczej. Z każdego lokalu wyprowadzone są sygnały alarmowe z wyjść programowalnych sterujących przekaźnikami. Styki przekaźników podłączone są w centrali PC4020A do 24-godzinnych linii dozorowych. Ponieważ centrala nie wymaga włączania w dozór i może po kilku alarmach ignorować przychodzące sygnały alarmowe, należy pamiętać, aby wyłączyć liczniki naruszeń dla linii dozorowych.

Zalety przedstawionej konfiguracji

 • Każdy system alarmowy w danym lokalu traktowany jest jako odrębny, niezależny system, który może być także monitorowany w CMA (Centrum Monitorowania Alarmów);
 • Ochrona osiedla nie ma dostępu do wyłączania z dozoru podsystemów w mieszkaniach;
 • W razie potrzeby istnieje możliwość szybkiej reakcji lokalnej ochrony (każda linia umieszczona jest na mapie obiektu oraz opisana, np. numerem lokalu i rodzajem alarmu);
 • Sterowanie wyjściami użytkowymi z poziomu komputera, np. w celu otwarcia furtki, bramy lub drzwi do recepcji;
 • Śledzenie zdarzeń skupione przede wszystkim na alarmach priorytetowych oraz zdarzeniach z centrali, która zbiera sygnały z poszczególnych mieszkań;
 • Brak konieczności zastosowania wielu modułów oraz portów szeregowych.

Głównym przeznaczeniem programu DVS Visual Software jest wizualizacja systemów alarmowych w obiektach, czyli odwzorowanie rozmieszczenia linii dozorowych (czujek) na odpowiednich mapach. Mapy mogą zawierać plany budynków, pięter, mieszkań lub całych osiedli oraz obiektów złożonych z wielu budynków. Plan należy wcześniej narysować w dowolnym programie graficznym lub wyeksportować z gotowej dokumentacji, np. z programu AutoCad. Czujki alarmowe naniesione na mapę w odpowiednie miejsca odwzorowują wszystkie możliwe stany (gotowość, naruszenie, sabotaż, usterka, alarm).

rys5.gif
Rys. 5. Przykład konfiguracji systemu dla małego „zamkniętego” osiedla

Rys. 6 przedstawia przykład rozmieszczenia czujek na podłożonym planie parterowego domu. Kontrolki czujek zaznaczone na czerwono odwzorowują stan alarmowania, podczas którego widoczny jest także sygnalizator oraz dźwiękowa sygnalizacja informująca o zdarzeniu. Klawiatura umieszczona na rysunku umożliwia włączanie oraz wyłączanie podsystemów po wprowadzeniu kodu.

Program DVS zawiera rejestr zdarzeń, w którym zapisane są wszystkie zdarzenia o alarmach, włączeniach przez użytkownika, usterkach, a także zdarzenia systemowe. Przeglądanie rejestru ułatwia filtrowanie rodzaju zdarzeń. Funkcja archiwizacji zdarzeń umożliwia przechowywanie danych w pliku, który można otworzyć za pomocą programu DVS („przeglądarka archiwum”) a następnie wygenerować raport przeznaczony do wydruku. W programie DVS Visual Software dostępne są również funkcje generowania raportów, rozmieszczenia czujek na mapach oraz opisów nazw linii, podsystemów, użytkowników i wyjść użytkowych.

rys6.jpg
Rys. 6. Widok przykładowej konfiguracji mapy programu DVS

Zalety programu DVS Visual Software

DVS Visual Software jest bezpłatny. Dla zarejestrowanych użytkowników jest on dostępny na stronie internetowej AAT Holding. Program przeznaczony jest do wizualizacji zarówno małych obiektów bazujących na jednej centrali alarmowej, jak i dla dużych obiektów, wymagających zastosowania wielu central (niekoniecznie tego samego typu). Użytkownikiem programu może być zarówno odbiorca końcowy ( osoba prywatna), jak i pracownik ochrony (np. w recepcji) czy instalator. Instalator po zakończeniu procesu instalacji systemu alarmowego może wykorzystać bardzo pomocne narzędzie, tzw. „Test instalacji”. Funkcja ta została stworzona w celu szybkiego i prostego zweryfikowania poprawności działania czujek dozorowych. Dodatkowo instalator lub administrator programu ma możliwość pobierania opisów nazw linii, podsystemów, wyjść użytkowych, a także nazw użytkowników (tylko dla PC4020A). Pobieranie opisów dostępne jest w oknie „Edycja opisów” w zakładce DLS. Operacja pobierania wymaga podłączenia przewodu PC-LINK oraz zainicjowania połączenia (tak jak w programie DLS2002).
Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z oprogramowaniem DVS Visual Software, dostępnym na stronie www.aat.pl .

Sylwester Stryjek
AAT Holding

Zabezpieczenia 4/2009

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie tekstów bez zgody redakcji zabronione / Zasady użytkowania strony