Pobierz
najnowszy numer

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera, aby otrzymywać informacje o nowościach z branży!

Jesteś tutaj

Przełom czy kompromis? Podsumowanie konferencji PISA

Printer Friendly and PDF

„Ochrona wartości pieniężnych i bezpieczeństwo banków w świetle nowych wymagań normatywnych dla systemów alarmowych. Przełom czy kompromis?”

Pod takim tytułem w dniu 25 listopada br. odbyła się konferencja zorganizowana przez Polską Izbę Systemów Alarmowych (PISA). Miejscem spotkania była siedziba banku Pekao SA – współorganizatora konferencji – przy ul. Żwirki i Wigury 31 w Warszawie.

Prelegentami byli przedstawiciele Grupy UniCredit, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Komendy Głównej Policji, Związku Banków Polskich, Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oraz PISA. Słuchaczami były osoby reprezentujące sektor bankowy, firmy świadczące usługi z zakresu bezpieczeństwa fizycznego i technicznego, członkowie organizacji i stowarzyszeń, oraz pasjonaci. Jednym słowem wszyscy ci, którym nieobce są zagadnienia z branży szeroko rozumianego bezpieczeństwa technicznego. 

 

Kilka minut po godzinie jedenastej (godzina rozpoczęcia konferencji) niemal wszystkie miejsca siedzące przygotowane przez organizatorów zostały zajęte, wobec czego Janusz Szymkówdyrektor Zarządzający Departamentu Bezpieczeństwa Banku Pekao SA, dokonał oficjalnego rozpoczęcia konferencji. Witając gości zwrócił uwagę na fakt, iż wstąpienie Polski do Unii Europejskiej pociąga za sobą konieczność stosowania się do wytycznych unijnych standaryzujących rozwiązania i produkty, a rekomendacje płynące z międzynarodowych organizacji normalizacyjnych nie mogą być przez nas ignorowane.

Roberto Pongiluppi dyrektor Zarządzający Departamentu Bezpieczeństwa Grupy Kapitałowej UniCredit – do której należy m.in. bank Pekao SA – przybliżył uczestnikom spotkania Grupę Kapitałową, jej strategię i cele. Ta globalna korporacja zatrudnia przeszło 166 tysięcy pracowników, ma około 10 tysięcy oddziałów w 23 krajach, zaufało im już około 10 milionów klientów. Jednym z priorytetów organizacji – w tym Departamentu Bezpieczeństwa – jest integracja pomysłów i rozwiązań występujących we wszystkich lokalnych korporacjach, stworzenie „rodzinnej” grupy.
Kolejnymi przesłankami jakimi kieruje się departament to zintegrowanie z biznesem – wypracowanie wspólnego minimalnego standardu modelu dla procesów bezpieczeństwa produktów i usług, dostosowanych do potrzeb klientów. Bezpieczeństwo ma być bliższe określonemu środowisku biznesowemu dzięki utworzeniu Pionu ds. Wsparcia biznesu w ramach bezpieczeństwa. Grupa nie ma nadmiernie rozbudowanej struktury obszaru bezpieczeństwa – organizacja tożsama jest we wszystkich oddziałach i spółkach Grupy, co powoduje swoiste „zbliżenie terytorialne”.
Kluczem do sukcesu jest jedna grupa (ta sama wizja, wartości, cele), jedna marka, jeden Departament Bezpieczeństwa: Strategiczny partner dla całej grupy.

Następnie głos zabrał Henryk Dąbrowski dyrektor Biura PISA, który pokrótce odniósł się do regulacji prawnych i normatywnych w zakresie bezpieczeństwa, a także skierował podziękowania do kierownictwa Banku Pekao SA za stworzenie możliwości współpracy, czego efektem była m.in. konferencja. Zwrócił uwagę na fakt, iż rok 2009 jest rokiem szczególnym, gdyż po pięciu latach obecności Polski w UE zostało przyjęte polskie tłumaczenie normy EN 50131-1:2006 (PN-EN 50131-1:2009). Poprosił kolejnego prelegenta, by odpowiedział na istotne dla branży bezpieczeństwa pytania: „Czy jest sens adoptować na nasze warunki normy europejskie. Jaki jest tego cel? Kto odnosi korzyści?”

Ryszard Grabiec – dyrektor Zespołu ds. Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego (PKN) przyjął na siebie ryzyko udzielenia odpowiedzi na te pytania. Rozpoczął od przedstawienia genezy powstania regulacji normatywnych wspólnych członków Unii Europejskiej cofając się do czasów Traktatu Rzymskiego ustanawiającego Europejską Wspólnotę Gospodarczą, z której później wyłoniła się UE z jednolitym rynkiem towarów i usług. Wprowadzenie jednolitych norm stało się kluczowym elementem umożliwiającym standaryzację rozwiązań i produktów. Prelegent zwrócił uwagę, iż kraje członkowskie są zobligowane do stosowania wytycznych wynikających z dyrektyw unijnych – stosowanie się do zapisów norm jest dobrowolne. Rynek wymusza jednak dostosowanie się do ich zapisów, każdy szanujący się producent i usługodawca dbając o swój wizerunek stara się iść z duchem czasu. Wolna konkurencja sprawia, iż interesariusze – tacy jak producenci towarów, dostawcy usług, użytkownicy, konsumenci, władze publiczne – zwracają się do instytucji normalizacyjnych (w Polsce do PKN), które umożliwiają im opracowanie norm. Wspólne normy to swobodny przepływ towarów i usług na rynku unijnym.

Polska wstępując do UE zobowiązała się do stosowania się do Dyrektyw, a co za tym idzie do konieczności harmonizacji norm. Ryszard Grabiec omówił drogę jaka konieczna jest do pokonania od momentu ogłoszenia normy europejskiej do czasu wdrożenia jej polskiego odpowiednika.

Przedstawiciel MSWiA Cezary Gawlasdyrektor Departamentu Zezwoleń i Koncesji omówił stan prac nad zmianami do Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia. Poinformował, że kilkakrotnie już dokonywano prób przygotowania projektu nowej ustawy w tym zakresie – z powodów organizacyjno-politycznych nie udało się tego planu zrealizować. Obecnie prowadzone są prace zmierzające do wprowadzenia zmian do przepisów wykonawczych, które zdaniem MSWiA najbardziej tego wymagają.

Nadkomisarz Katarzyna Olejnik, naczelnik Wydziału Nadzoru nad Specjalistycznymi Uzbrojonymi Formacjami Ochronnymi Biura Prewencji KGP omówiła szczegółowo projekt zmian do Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie szczegółowych zasad i wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne.

Z kolei Ryszard Woźniak, doradca prezesa Związku Banków Polskich, sekretarz prezydium Komitetu ds. Bezpieczeństwa Banków przy ZBP o mówił zagadnienia, jakimi zajmuje się ZBP w zakresie bezpieczeństwa banków w korelacji z nowymi trendami ujawniającymi się w statystykach zdarzeń przestępczych. Rozwijający się rynek operacji bezgotówkowych powoduje, iż coraz mniejsze wartości pieniężne znajdują się w oddziałach banków. Potencjalni napastnicy muszą liczyć się z tym, że przy dokonaniu napadu na placówki banku ich apetyty mogą nie zostać zaspokojone. Poszukują oni innych dróg do spełnienia swoich celów.

Andrzej Tomczak i Maksymilian Majerski z PISA podjęli próbę porównania zapisów norm PN-93/E-08390 i PN-EN 50131. Swoją prezentację rozpoczęli od przedstawienia europejskich i krajowych instytucji normalizujących oraz normalizacji krajowej i europejskiej na przykładzie PN-EN 50131. Zdaniem prelegentów nowe normy są korzystne dla użytkowników systemów alarmowych, gdyż pozwalają na bardziej precyzyjny dobór urządzeń do konkretnych wymagań i potrzeb. Podstawowe różnice pomiędzy zapisami norm ujawniają się w klasyfikacji urządzeń i systemów alarmowych: w „nowych” normach klasyfikacja użytkowa pomieszczeń została odseparowana od klasyfikacji klimatycznej. Następnie omówiono szczegółowo różnice pomiędzy zapisami obu norm w zakresie klasyfikacji zagrożeń oraz wymagań dla parametrów technicznych urządzeń w zależności od danej klasyfikacji Ostatnim elementem prezentacji było przedstawienie porównania czujek ruchu o różnych parametrach, na przykładzie wykonannych przez siebie testów. Szczególne zainteresowanie wzbudziły pokazy filmowe z zapisami przebiegu testów.

Oprócz możliwości wysłuchania prelekcji oraz obejrzenia prezentacji przygotowanych przez mówców, konferencja była wspaniałą okazją do przeprowadzenia kuluarowych rozmów, nawiązania kontaktów pomiędzy przedstawicielami różnych firm z branży bezpieczeństwa, odświeżenia dawnych znajomości. Tematami przewodnimi, które dały się usłyszeć podczas przerw były obawy o wzrost kosztów rozwiązań, do których będą musieli dostosować się producenci urządzeń i systemów w kontekście zapisów nowych norm. Z drugiej jednak strony uznano, iż długotrwały okres przejściowy pomiędzy pojawieniem się projektów norm a ich wdrożeniem, pozwolił na dokonanie niezbędnych zmian. W szczególności nowe normy nie rewolucjonizują podejścia do budowy urządzeń i systemów bezpieczeństwa, a uszczegóławiają zapisy w zakresie wcześniej już przyjętych dobrych praktyk, stosowanych przez wielu producentów i projektantów. Pojawiły się również wątpliwości, czy projekt zmian do zapisów „Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie szczegółowych zasad i wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne” oraz zapisy nowych norm wpłyną znacząco na zmianę dotychczasowego podejścia do sposobu zabezpieczenia obiektów. Z jednej strony, nieco zostały zliberalizowane zasady zabezpieczenia obiektów. Z drugiej jednak strony, obowiązująca metodyka uzgadniania planów ochrony obiektów, pozostawia decydentom – komendantom wojewódzkim policji, z którego pełnomocnikami należy uzgadniać plany ochrony obiektów – duże pole do własnych interpretacji i narzucania własnych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa. Każdy z nich może mieć własny pogląd na aspekty zabezpieczenia obiektów. Bez szczegółowych i standaryzujących przepisów w tym zakresie, metodyka uzgadniania planów ochrony może być różna w zależności od podejścia każdego z nich...

Krzysztof Białek
Redakcja

Zapraszamy do obejrzenia fotoreportażu

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie tekstów bez zgody redakcji zabronione / Zasady użytkowania strony