Pobierz
najnowszy numer

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera, aby otrzymywać informacje o nowościach z branży!

Jesteś tutaj

Ogólnopolskie Szkolenie Projektowe Schrack Seconet - relacja

Printer Friendly and PDF

W dn. 18 czerwca 2008 r. w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie odbyło się kolejne Ogólnopolskie Szkolenie Projektowe zorganizowane przez firmę Schrack Seconet Polska . Wzięło w nim udział ponad 250 osób z całego kraju, głównie projektantów oraz instalatorów SSP. Szkolenie było bezpłatne, a wśród materiałów, jakie otrzymali jego uczestnicy, znalazła się elektroniczna wersja podręcznika projektowania systemów sygnalizacji pożarowej oraz systemów przyzywowych i komunikacji, produkowanych przez Schrack Seconet Polska, a także wydanie specjalne pisma „Opieka i Bezpieczeństwo”, zawierające prezentacje autoryzowanych partnerów organizatora szkolenia. Uczestnikom szkolenia zostaną wysłane stosowne certyfikaty. W programie szkolenia przewidziano wystąpienia przedstawicieli Schrack Seconet Polska oraz trzech zaproszonych gości specjalnych - ekspertów w dziedzinie bezpieczeństwa pożarowego.

          www.zabezpieczenia.com.pl     

Szkolenie rozpoczął, omawiając ten program, prezes zarządu Schrack Seconet Polska Grzegorz Ćwiek. Następnie Krzysztof Kunecki, podkreślając, jak ważna dla projektantów i użytkowników systemów jest wiedza na temat rozwiązań, które jeszcze nie są obecne na rynku, ale wkrótce się na nim pojawią, omówił najnowsze urządzenia firmy Schrack Seconet, które będą wprowadzane do sprzedaży w ciągu bieżącego oraz następnego roku. Należy do nich przede wszystkim kolejna generacja central SSP serii C, która wykorzystuje najnowszą platformę sprzętową B6 i obejmuje następujące modele przeznaczone do małych i średnich obiektów:

C1 - centralę jednopętlową,
C1 SUG - centralę jw. z opcją jednostrefowego gaszenia,
C - podstawową opcję obsługującą 2-4 pętle pożarowe,
C4 - model czteropętlowy.

W związku ze zbliżającą się imprezą EURO 2012 przewiduje się zwiększone zapotrzebowanie na centrale dedykowane do tej wielkości obiektów. Wśród innych zapowiedzianych produktów należy wymienić nowy przycisk o roboczej nazwie MCP 545 oraz nową wersję systemu zasysającego. W tym samym wystąpieniu została także omówiona faza 3 systemu Integral (m.in. nowa koncepcja obudowy, nowy panel obsługi i nowa technika łączenia central w sieć) oraz aktualny stan certyfikacji urządzeń Schrack Seconet w Polsce.

Janusz Sawicki
z Instytutu Techniki Budowlanej - gość specjalny - przedstawił zagadnienia dotyczące  kompatybilności urządzeń i sterowania w systemach bezpieczeństwa przeciwpożarowego (m.in. podstawowe założenia dotyczące działania takich systemów oraz poziomy kompatybilności w stosunku do podzespołów tzw. rodzaju 1 i rodzaju 2), w powiązaniu z normą PN-EN 54-13:2007. Przybliżył także przepisy obowiązujące w tym zakresie oraz przewidziane do wprowadzenia w życie w najbliższym czasie, w tym rozporządzenia Ministra Infrastruktury, które będzie jesienią br. opublikowane wraz z nowym Prawem Budowlanym, a w którym znajdzie się kontrowersyjny zapis na temat doboru kabli niepalnych do instalacji przeciwpożarowych.

Przed przerwą ponownie zabrał głos Grzegorz Ćwiek, podsumowując działalność Schrack Seconet Polska w roku 2007. Obecnie firma tworzy drugi już, po poznańskim, oddział firmy - tym razem we Wrocławiu, a stale zwiększająca się liczba autoryzowanych partnerów wynosi obecnie w całej Polsce ok. 35. To dzięki nim firma może pochwalić się wieloma imponującymi referencjami w naszym kraju. Do rekordowych należy lotnisko w Krzesinach, gdzie liczba zintegrowanych ze sobą 75 central Schrack Seconet jest większa niż na przodującym dotychczas pod tym względem lotnisku Schwechat pod Wiedniem. Do sukcesów Schrack Seconet należy też zdobycie przez wielosensorową czujkę CUBUS MTD 533, zastępującą obecnie stosowane w przeszłości czujki optyczne i temperaturowe, nagrody branżowego czasopisma wydawanego przez  wydawnictwo GIT w kategorii ochrony przeciwpożarowej (GIT Security Awards 2007).

W kolejnym obszernym wystąpieniu Krzysztof Kunecki zapoznał zebranych z aktualnymi wytycznymi projektowania, konfiguracji i doboru elementów systemu Integral Evolution w świetle obowiązujących przepisów polskich i europejskich. Dzięki zapewnieniu pełnej redundancji systemu oraz wysokiej odporności na zakłócenia elektromagnetyczne, a także innym rozwiązaniom, Integral Evolution umożliwia nie tylko realizację systemu sygnalizacji pożarowej, ale i systemu sterowania gaszeniem, z możliwością pracy sieciowej w dwóch wariantach:

BLZ Integral Evolution - zintegrowana centrala sygnalizacji pożarowej i sterowania gaszeniem,
SLZ Integral Evolution - centrala sterowania gaszeniem dla wielostrefowego (do 32 stref)  sterowania SUG (stałych urządzeń gaśniczych).
                                                                                              

www.zabezpieczenia.com.pl

Po przerwie wystąpił drugi gość specjalny - Jerzy Ciszewski, także z Instytutu Techniki Budowlanej. Omówił on wybrane wytyczne, nie zawsze uwzględniane w należyty sposób podczas wykonywania projektów instalacji systemów bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Istotnym problemem są np. spadki napięć w instalacji przeciwpożarowej w warunkach wystąpienia pożaru, które można obliczać w różny sposób, mniej lub bardziej dokładny, ale w każdym przypadku powinny być wykonywane, a wyniki obliczeń uwzględniane w projektach. W przeciwnym przypadku może okazać się, że np. poziom dźwięku DSO (dźwiękowego systemu ostrzegawczego) jest podczas pożaru dużo niższy niż zakładano i system ten nie spełnia swojego zadania prawidłowo. Autor tego wystąpienia wskazał także na możliwości, jakie dają systemy wizualizacji (SW) lub integrujące (SI), nie objęte wymaganiami normy europejskiej EN 54, zwracając przy tym uwagę na konieczność przebadania takich systemów w konkretnej konfiguracji przez upoważnione instytucje (w Polsce: CNBOP lub ITB) w przypadku, gdyby za ich pomocą miała być realizowana częściowa obsługa centrali sygnalizacji pożaru, co w pewnych przypadkach jest przez tą normę dopuszczone.

Kolejny gość specjalny - Marek Podgórski ze Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa - poruszył rzadko prezentowany temat zabezpieczeń stosowanych w strefach zagrożonych wybuchem (EX). W obszernym wykładzie omówił pojęcia podstawowe obowiązujące w tej dziedzinie, w tym zasady klasyfikacji stref zagrożonych wybuchem dla palnych gazów i par cieczy, przykłady arkuszy i kart klasyfikacyjnych oraz sposób oznakowania urządzeń i systemów ochronnych, pokazał metody zabezpieczania przeciwpożarowego takich stref i podał wiele źródeł, z których te metody wynikają (norm, rozporządzeń ministerialnych i dyrektyw unijnych).

Z tematyką tego wykładu było związane wystąpienie Pawła Tomaszewskiego na temat zasad doboru urządzeń Schrack Seconet do pracy w strefach zagrożonych wybuchem oraz wytycznych ich stosowania w obiektach różnego przeznaczenia. Centrala Integral Evolution umożliwia realizację ochrony stref zagrożonych wybuchem zarówno w technice analogowej, jak i pętlowej, przy wykorzystaniu dedykowanych urządzeń podłączanych do centrali bezpośrednio, przez moduł linii bocznej, barierę Zenera albo moduły lub interfejsy specjalizowane, zależnie od rodzaju urządzenia. Dostępne są czujki płomieni, liniowe czujki dymu, ręczne ostrzegacze pożarowe, sygnalizatory optyczne i syreny. Podsumowaniem wystąpienia było przedstawienie ogólnych warunków stosowania czujek i ręcznych ostrzegaczy pożarowych w strefach EX.

Szkolenie zakończył Grzegorz Ćwiek, zachęcając wszystkich zainteresowanych do bezpośrednich kontaktów z zespołem Schrack Seconet Polska i zapowiadając zamieszczenie wygłoszonych podczas szkolenia prezentacji na stronach internetowych firmy.
                     
                                                                                                               
www.zabezpieczenia.com.plRelację przygotował: Adam Bułaciński (Redakcja)

Zapraszamy na fotoreportaż

 

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie tekstów bez zgody redakcji zabronione / Zasady użytkowania strony