Pobierz
najnowszy numer

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera, aby otrzymywać informacje o nowościach z branży!

Jesteś tutaj

IV Konferencja Razem bezpieczniej. Relacja

Printer Friendly and PDF

Tradycyjnie, jak co roku, w dniach 08 – 10.10.2008 r. odbyła się w Województwie Zachodniopomorskim czwarta już z kolei, organizowana wspólnie przez Komendę Wojewódzką Policji w Szczecinie, Zarząd Wojewódzki Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Zabezpieczeń Technicznych i Zarządzania Bezpieczeństwem „Polalarm”, Zarząd Wojewódzki Polskiej Izby ochrony Osób i Mienia oraz Fundację „Razem Bezpieczniej” IV Konferencja „Razem Bezpieczniej”.

W konferencji wzięło udział ponad dziewięćdziesięciu uczestników, w tym: przedstawiciele firm ochrony osób i mienia woj. zachodniopomorskiego, osoby funkcyjne odpowiedzialne za ochronę obiektów podlegających obowiązkowej ochronie, komendanci miejscy i powiatowi policji garnizonu zachodniopomorskiego.

 

Organizowana co roku konferencja cieszy się coraz większym uznaniem, o czym świadczy rosnąca liczba jej uczestników.

Po przywitaniu uczestników konferencji przez Komendanta Wojewódzkiego Policji oraz prezesów zarządu wojewódzkiego „Polalarm” i Fundacji „Razem Bezpieczniej” przystąpiono do realizacji programu konferencji.

W ramach programu poruszano i prowadzono ożywioną dyskusję wokół następujących problemów:

  • uchybienia w działalności SUFO (Specjalistyczne Uzbrojone Formacje Ochronne (przyp. Red.) – przedstawiciele Wydziału Postępowań Administracyjnych KWP w Szczecinie przedstawili sprawozdanie z kontroli działalności SUFO za rok 2007. Omówili tendencje w poszczególnych grupach zagadnień oraz najczęściej powtarzające się uchybienia. W ramach prowadzonej dyskusji wyjaśniono niektóre problemy związane z interpretacją przepisów.
  • rola i miejsce rzeczoznawcy zabezpieczeń technicznych i zarządzania bezpieczeństwem w procesie opracowywania planów ochrony. Dyskutowano nad problemem przygotowania analizy zagrożeń oraz oceny stanu zabezpieczeń technicznych w ramach opracowywanych planów ochrony i możliwościach współdziałania w tym zakresie z rzeczoznawcą, lub wstępnego przygotowania tego typu analizy oraz oceny w osobnym dokumencie i wykorzystania wniosków z tejże analizy i oceny w planie ochrony obiektu.
  • organizowanie się branży ochrony w Europie oraz usługi ochrony a regulacje europejskie. W tym temacie przedstawiciele Polskiej Izby ochrony Osób i Mienia przekazali informacje pomocne firmom ochrony oraz instytucjom sprawującym nadzór nad funkcjonowaniem branży ochrony. Dyskutowano nad projektowaną przez Komisję Europejską dyrektywą mającą ułatwić świadczenie usług, zarówno poprzez rozpoczęcie stałej działalności gospodarczej w innym państwie członkowskim, jak i świadczenie czasowe bez zmiany siedziby przedsiębiorstwa.
  • zagrożenie bezpieczeństwa placówek bankowych i skuteczność stosowania środków zabezpieczających. Przedstawiciel Związku banków Polskich omówił tendencje i nowe zagrożenia w działalności bankowej – zaprezentował także statystykę tych zagrożeń. Przedstawił także kierunki działań banków zmierzające do zmniejszenia zagrożeń oraz stosowania coraz nowszych metod neutralizacji tychże zagrożeń.
  • rozwinięciem tego problemu był temat związany z zagrożeniami zamachem terrorystycznym w placówkach bankowych. Specjalista do spraw terroryzmu omówił aspekty tego rodzaju działań, sposoby postępowania oraz kierunki działań prewencyjnych. Swoje wystąpienie urozmaicił filmem zrealizowanym podczas praktycznego szkolenia związanego z postępowaniem i zachowaniem się pracowników obiektu podczas zamachu terrorystycznego i wzięcia grupy zakładników.
  • zagrożenia związane z informacjami o podłożeniu ładunku wybuchowego na terenie chronionego obiektu. Funkcjonariusze SPAP KWP w Szczecinie po omówieniu zagrożeń związanych z tym problemem przedstawili także algorytm postępowania. Omówili także znaczącą rolę pracowników ochrony w obiektach podlegających obowiązkowej ochronie oraz w obiektach użyteczności publicznej i obiektach handlowych wielko powierzchniowych w obserwacji niecodziennych zachowań klientów i ich postępowania, mogących stanowić o zagrożeniu.
  • działalność edukacyjna Fundacji „Razem Bezpieczniej”. Przedstawicielka fundacji omówiła problematykę szkoleniową z zakresu sytuacji kryzysowych w instytucjach, szkołach, obiektach handlowych i sposobów reagowania w tych sytuacjach. Omówiła, posiłkując się prezentacją, realizowane cykle szkoleń.
  • zasady transportowania wartości pieniężnych z zastosowaniem przepustki specjalnej „W”. Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Szczecinie omówił zasady wydawania oraz zasady korzystania z przepustki „W”, mając na uwadze przepisy ustawy prawo o ruchu drogowym. W swojej prezentacji przedstawił wszystkie algorytmy postępowania w przypadku kontroli drogowej.
  • zabezpieczenie imprez masowych w świetle obowiązujących przepisów. Posiłkując się posiadanymi materiałami filmowymi przedstawiciel sztabu KWP w Szczecinie omówił wymogi dotyczące zabezpieczenia imprez masowych w świetle obowiązujących przepisów oraz ocenił stan realizacji tychże wymogów w województwie zachodniopomorskim.
  • współpraca pomiędzy kierownikami jednostek policji a firmami ochrony w zakresie wymiany informacji o zagrożeniach obiektów podlegających obowiązkowej ochronie. Temat ten prowadzony przez: przedstawiciela WPA KWP, przedstawiciela Sztabu KWP w Szczecinie oraz przedstawiciela Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie zajął najwięcej czasu i wywołał szeroką dyskusję. Temat był prezentowany na przykładzie rzeczywistej sytuacji kryzysowej w województwie zachodniopomorskim, jakim była awaria sieci energetycznej. Poruszono problem ochrony obiektów w systemie dozoru sygnałów, w związku z brakiem łączności GSM w wyniku awarii zasilania. Jednym z wniosków końcowych tegoż panelu było stwierdzenie, że nie wykorzystano w pełni możliwości firm ochrony, posiadających własną sieć powiadamiania i własne zasilanie awaryjne, do zbierania informacji o sytuacji w terenie.

Program Konferencji urozmaicono prezentacją urządzeń, systemów zabezpieczeń technicznych oraz oprogramowania. Prezentację zorganizowały firmy: Netel oraz Progryf ze Szczecina.

Ponadto w godzinach popołudniowych zorganizowano dla uczestników konferencji występy aktorów Teatru Polskiego w Szczecinie.

W czasie dyskusji oraz podczas podsumowania Konferencji zbierano wnioski i propozycje co do organizacji V Konferencji „Razem Bezpieczniej” w 2009 roku.
Obrady zakończono wręczeniem wszystkim uczestnikom wspólnej fotografii.

 

Bezpośr. inf. Krzysztof Borowy
Gustaw Securitas

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie tekstów bez zgody redakcji zabronione / Zasady użytkowania strony