Pobierz
najnowszy numer

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera, aby otrzymywać informacje o nowościach z branży!

Jesteś tutaj

Fundacja Pomocy Pracownikom Ochrony i Ich Rodzinom "Ochrona i Pomoc"

Printer Friendly and PDF

Powołanie przez Polską Izbę Ochrony Osób i Mienia Fundacji Pomocy Pracownikom Ochrony i Ich Rodzinom „Ochrona i Pomoc" jest realizacją uchwały numer 1 Zarządu Izby podjętej w dniu 4 stycznia 2007 roku, której celem było objęcie realną i szeroką opieką pracowników branży ochrony oraz ich rodzin, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

Fundacja została zarejestrowana 17 kwietnia 2007 r. w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego i wpisana do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji Oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod numerem KRS: 0000278664.

Siedzibą Fundacji jest siedziba PIOOiM w Warszawie przy ul. Kasprzaka 29/31 lok. 203.

Zgodnie ze Statutem, podstawowym celem działalności Fundacji będzie udzielanie pomocy pracownikom branży ochrony i ich rodzinom, znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

Cele te realizowane będą poprzez:

- udzielanie zapomóg materialnych i finansowych ofiarom wypadków poszkodowanym podczas wykonywania zadań ochrony, rodzinom pracowników ochrony znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej w celu wyrównywania szans życiowych tych rodzin,

- dofinansowanie kosztów kształcenia i nauki pracowników ochrony i ich dzieci,

- organizowanie kolonii i obozów dla dzieci i młodzieży z rodzin pracowników ochrony, lub dofinansowanie ich pobytu na wypoczynku organizowanym przez inne instytucje czy organizacje,

- prowadzenie poradnictwa na rzecz pracowników ochrony i ich rodzin.

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej, a założone cele może realizować jedynie ze środków pochodzących z:

- darowizn od osób prawnych i fizycznych,

- zbiórek publicznych,

- spadków i zapisów na rzecz Fundacji.

Fundacja, powołana przez Polską Izbę Ochrony Osób i Mienia, swoją opieką pragnie objąć pracowników i ich rodziny z firm zrzeszonych w PIOOiM, ale również będzie udzielać pomocy pozostałym pracownikom branży ochrony. Szczególną troską otoczeni zostaną pracownicy, którzy zostali poszkodowani podczas wykonywania służbowych zadań związanych z ochroną osób i mienia, oraz ich rodziny bez względu na przynależność do PIOOiM.

Członkowie Rady i Zarządu prowadzą własną działalność gospodarczą i zawodową a pracę na rzecz Fundacji wykonują w ramach społecznego zaangażowania bez pobierania wynagrodzenia.


Informacje podstawowe:

Rada Fundacji:

1. Jacek Przemysław Jerschina - Przewodniczący Rady

2. Zygmunt Adam Bieniek - Członek Rady

3. Jan Zbigniew Wośko - Członek Rady

Zarząd Fundacji:

1. Zenon Franciszek Parchimowicz - Prezes Zarządu

2. Marcin Andrzej Pyclik - Wiceprezes Zarządu

3. Sławomir Stefan Wagner - Członek Zarządu

Siedziba Fundacji:

ul. Kasprzaka 29/31 lok. 203, 01-234 Warszawa

Kontakt:

tel./faks (0-22) 836-61-46; tel. (0-22) 332-23-74; faks (0-022) 398-85-20

e-mail: fundacja.ochrona-pomoc@wp.pl

REGON: 140961917

KRS: 0000278664

Konto bankowe: PKO BP SA. Oddział VI w Warszawie ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa

Konto bankowe numer: 61 1020 1068 0000 1402 0088 7299


Statut Fundacji Pomocy Pracownikom Ochrony i Ich Rodzinom "Ochrona i Pomoc” w pliku Word

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie tekstów bez zgody redakcji zabronione / Zasady użytkowania strony