Pobierz
najnowszy numer

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera, aby otrzymywać informacje o nowościach z branży!

Jesteś tutaj

Nowe przepisy dotyczące imprez masowych

Printer Friendly and PDF

pilka_130W styczniu 2012 roku wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące imprez masowych. Do najważniejszych zmian należą m.in. możliwość przerwania imprezy masowej przez wojewodę, gdy jej dalszy przebieg zagraża zdrowiu lub życiu uczestników, rozszerzenie zakresu obowiązywania zakazu stadionowego również na mecze wyjazdowe oraz zaostrzenie sankcji karnych dla osób zagrażających bezpieczeństwu imprezy masowej.

 Od 13 stycznia 2012 roku uprawnieni przedsiębiorcy, posiadający specjalne zezwolenia będą również mogli podczas imprez masowych sprzedawać i podawać napoje o niskiej zawartości alkoholu.

 

Przepisy te wynikają z ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U Nr 217, poz. 1280), która weszła w życie 12 listopada br. Nowelizację przygotowało MSWiA we współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości. Projekt ustawy został przyjęty przez Radę Ministrów 31 maja br., a 22 września br. nowelizację podpisał prezydent Bronisław Komorowski.

Głównym celem nowelizacji jest umożliwienie skutecznej walki ze zjawiskiem chuligaństwa stadionowego oraz zapewnienie bezpieczeństwa podczas turnieju EURO 2012, którego Polska jest współorganizatorem. Nowelizacja zmieniła łącznie 10 ustaw, w tym 5 kodeksów m.in.: ustawę o bezpieczeństwie imprez masowych, kodeks wykroczeń, ustawę o Policji, Kodeks karny, ustawę o broni i amunicji, Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia.

Od 1 stycznia 2012 roku w życie wchodzą przepisy, zmieniające sposób orzekania obowiązku osobistego stawiennictwa w razie orzeczenia przez sąd środka karnego w postaci zakazu wstępu na imprezę masową. Zgodnie z nowym brzmieniem, sąd może orzec obowiązek stawiennictwa w czasie trwania imprezy w jednostce policji lub w miejscu wskazanym przez właściwego komendanta policji. Sąd określa rodzaje imprez masowych, których dotyczy obowiązek stawiennictwa, w tym rodzaje meczów oraz nazwy klubów. Obowiązek stawiennictwa orzeka się na okres od sześciu miesięcy do trzech lat.

Przepisy dotyczące sprzedaży i podawania niskoprocentowych napojów alkoholowych podczas imprez masowych zaczną obowiązywać od 13 stycznia 2012 r., czyli po upływie trzech miesięcy od wejścia w życie ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych oraz niektórych innych ustaw.

Zgodnie z nowymi przepisami, sprzedaż i podawanie niskoprocentowych napojów alkoholowych na imprezach masowych będą się mogły odbywać wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych przez przedsiębiorców posiadających zezwolenie wydane na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473, z późn. zm.).

Osoby uczestniczące w imprezie masowej będą mogły kupić jedynie napoje o niskiej zawartości alkoholu (nie więcej niż 3,5 proc. zawartości).

Niskoprocentowe napoje alkoholowe będzie można podawać jedynie w opakowaniach, które nie stwarzają zagrożenia. Niedozwolone więc będą opakowania wykonane m.in. ze szkła, metalu, czy tworzyw sztucznych. Napoje alkoholowe o zawartości poniżej 3,5 proc. nie będą również sprzedawane, ani podawane na imprezach masowych podwyższonego ryzyka.

Dotychczas przepisy prawa całkowicie zabraniały podawania, sprzedaży oraz spożywania napojów alkoholowych na imprezach masowych. Nadal uczestnicy imprezy masowej nie będą mogli wnosić własnych napojów alkoholowych.

Od 13 stycznia 2012 r. zaczną również obowiązywać przepisy, które umożliwią skuteczną walkę ze zjawiskiem chuligaństwa stadionowego i pomogą organizatorom w zapewnieniu bezpieczeństwa podczas trwania imprezy. Rozszerzony zostanie zakresu obowiązywania zakazu klubowego – będzie on dotyczył również imprez masowych przeprowadzanych z udziałem drużyny organizatora rozgrywanych poza siedzibą organizatora, czyli tzw. meczów wyjazdowych. Przyznano również dodatkowe uprawnienia kontrolne wojewodom. Wojewoda będzie mógł natychmiast przerwać imprezę masową, w sytuacji gdy jej dalszy przebieg może zagrozić życiu lub zdrowiu uczestników, a działania organizatora są niewystarczające do zapewnienia bezpieczeństwa.

Zaostrzone zostaną również sankcje karne dla osób zagrażających bezpieczeństwu imprezy masowej. Przykładowo od 13 stycznia 2012 roku w przypadku niewykonania polecenia porządkowego, wydanego na podstawie ustawy, czy regulaminu obiektu grozi kara ograniczenia wolności albo grzywny, nie niższej niż dwa tys. zł. Taka sama sankcja grozi osobie, która w czasie trwania masowej imprezy sportowej przebywa w sektorze innym, niż wskazany na bilecie wstępu i nie opuszcza tego sektora mimo wezwania. Karze ograniczenia wolności albo grzywnie nie niższej niż dwa tys. zł podlega również osoba, która podczas imprezy masowej używa elementu odzieży lub przedmiotu uniemożliwiającego lub utrudniającego jej rozpoznanie. Sankcja karna została także nałożona na członków służb porządkowych lub informacyjnych przekraczających lub niedopełniających swoich obowiązków powodujących zagrożenie bezpieczeństwa imprezy masowej. Odpowiedzialnością karną zostały obarczone także osoby, które w trakcie imprezy prowokują kibiców do działań zagrażających bezpieczeństwu.

Bezpośr. inf. Małgorzata Woźniak
Rzecznik Prasowy MSW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie tekstów bez zgody redakcji zabronione / Zasady użytkowania strony