Pobierz
najnowszy numer

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera, aby otrzymywać informacje o nowościach z branży!

Jesteś tutaj

System CCTV dla placówki bankowej

Printer Friendly and PDF

Plan ochrony obiektu bankowego składa się z bardzo wielu elementów. Jego opracowanie jest procesem złożonym i wymaga indywidualnego potraktowania każdej placówki. Niemożność stworzenia jednego planu ochrony dla wszystkich obiektów wynika z różnych charakterystyk oraz usytuowania topograficznego placówek, m.in. odległości do najbliższego posterunku policji, agencji ochrony mienia, straży pożarnej, z utrudnień na drogach dojazdowych oraz ewentualnych objazdach, czasu pracy, a także ograniczeń w dostępie do poszczególnych pięter lub pomieszczeń ze względu na przechowywane tam wartości materialne oraz niejawne dane w postaci różnych nośników. Kolejnym elementem różnicującym obiekty jest różny poziom zagrożenia. Dotyczy to zagrożeń spowodowanych zarówno siłami przyrody, jak i celowym działaniem człowieka (kradzieże, napady, włamania, akty wandalizmu). Prawidłowa analiza zagrożeń w obiekcie implikuje konieczność zastosowania odpowiednich środków ochrony technicznej w celu ich wyeliminowania.

W niniejszym artykule zostanie poruszony problem prawidłowej realizacji systemu monitoringu wizyjnego oraz podstawowych zasad, jakimi należy kierować się przy wyborze systemu CCTV dla placówki bankowej. Odnoszą się one do następujących zagadnień:

  • jakość materiału wideo,
  • centrum wideomonitoringu placówek,
  • interakcje z innymi systemami technicznej ochrony mienia,
  • współpraca z urządzeniami bankomatowymi.

Novus HDN-300/IR z oświetlaczem podczerwieni

 

Kluczowe znaczenie w systemach CCTV ma jakość obrazu. To od niej zależy rozpoznawanie szczegółów. Dotyczy to zwłaszcza obrazu rejestrowanego, który w przypadku zdarzeń jest poddawany analizie i wykorzystywany jako dowód w procesie sądowym. Aby zapewnić wysoką jakość obrazu zapisywanego, należy stosować zaawansowane technologicznie kamery, które nawet przy niskim poziomie luminancji sceny lub bezpośrednim oświetleniu potrafią wygenerować wysokiej jakości obraz. Należy stosować je zwłaszcza na zewnątrz obiektu, do monitorowania bezpośredniego otoczenia placówki (np. modele NVC-660DN, NVC-860DN). Alternatywnie można stosować kamery z wbudowanymi oświetlaczami podczerwieni. Również rejestrator powinien umożliwiać zapis sygnału wideo w wysokiej rozdzielczości, aby zachować wszystkie szczegóły obrazu z kamery. Oba te elementy, odpowiadające za generowanie i zapis sygnału wizji, muszą reprezentować tę samą klasę. Stosowanie wysokiej klasy rejestratorów z niskorozdzielczymi kamerami, lub odwrotnie, nie da oczekiwanych efektów końcowych. Kolejną bardzo ważną kwestią jest rozmieszczenie kamer. Zgodnie z mającym zastosowanie również w rozważanym przypadku rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprez masowych oraz minimalnych wymagań technicznych dla urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, identyfikowany obiekt powinien zajmować przynajmniej 120% wysokości ekranu i przynajmniej 50% wysokości obrazu. Dlatego kamery obserwujące duże plany muszą być uzupełniane dużą liczbą kamer monitorujących poszczególne kluczowe elementy obiektu: drzwi wejściowe, okienka kasowe itp., gwarantując rozpoznanie osób i ewentualnie odtworzenie pełnego przebiegu zdarzeń. Bardzo częstym błędem jest stosowanie kamer z obiektywami szerokokątnymi, obserwującymi całą salę operacyjną, które nie pozwalają na identyfikację poszczególnych osób.


W dotychczas przygotowywanych planach ochrony obiektów system telewizji dozorowej stanowił jedynie uzupełnienie już stosowanych systemów włamania i napadu, sygnalizacji pożarowej czy dźwiękowego systemu ostrzegawczego. Wykorzystywano go jedynie do wideoweryfikacji zdarzeń wygenerowanych przez inne systemy. Jednak rozwój techniki cyfrowej oraz infrastruktury informatycznej pozwala na wykorzystanie systemu CCTV jako podstawowego źródła informacji o sytuacji w obiekcie - w dodatku źródła informacji w znacznie większym stopniu eliminującego przypadki fałszywego alarmu.

Dostępne obecnie rozwiązania sprzętowe oraz programowe (rejestratory serii NV-DVR5000 z aplikacjami sieciowymi RAS+) pozwalają na stworzenie centrum wideomonitoringu i efektywną obsługę do kilkuset obiektów rozproszonych, za pośrednictwem sieci komputerowych. Wszystkie rejestratory w systemie mogą być konfigurowane z poziomu centrum monitoringu, pozwalając na dowolne zmiany menu, a także dostęp do rejestrów zdarzeń i systemowego. Powiadomienie centrum monitoringu przez rejestrator nie dotyczy wszystkich zdarzeń systemowych, a jedynie wskazanych przez administratora systemu (np. wykrycia ruchu przez kamerę zamontowaną w skarbcu) i może być wysłane równocześnie nawet do kilku stanowisk operatorskich. Nawiązanie połączenia przez rejestrator z centrum monitoringu w przypadku zdarzenia krytycznego odbywa się automatycznie, co pozwala na szybką i prawidłową ocenę zagrożenia oraz szybkie uruchomienie odpowiednich dla takich przypadków procedur. Taki sposób organizacji interakcji centrum monitoringu - poszczególne placówki pozwala na skoncentrowanie uwagi na rzeczywistych zagrożeniach i efektywne wykorzystanie pracy operatorów centrum monitoringu. Ponadto stosowane w centrum monitoringu aplikacje pozwalają na lokalny zapis obrazów z kamer w postaci wykonywalnych plików exe z wkompilowanym odtwarzaczem. Tak zapisywane materiały mogą być dodatkowo zabezpieczone hasłem. Udaremni to ewentualne próby ich odtwarzania przez osoby niepowołane. W związku z brakiem lokalnego nadzoru pracy rejestratorów, zostały one wyposażone w zaawansowane funkcje autodiagnostyczne. Urządzenia monitorują w trybie ciągłym swoją pracę (m.in. przebieg procesów systemowych, stan wejść alarmowych, poprawność nagrywania harmonogramowego oraz - przede wszystkim - temperaturę dysków twardych zainstalowanych w urządzeniu). Ponadto urządzenie ma możliwość uzyskiwania z dysku twardego informacji SMART (ang. Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology) o przebiegu poszczególnych procesów dyskowych. Funkcja diagnostyki dyskowej ma szczególne znaczenie, gdyż to dyski twarde są najbardziej zawodnym elementem każdego systemu serwerowego. Jeśli przebieg wspomnianych procesów jest nieprawidłowy, centrum wideomonitoringu może uzyskać o tym informację dzięki bezpośredniemu połączeniu rejestratora z uruchomioną na stanowisku aplikacją lub przez e-mail. Umożliwia to szybką reakcję w przypadku awarii dowolnego elementu systemu i tym samym zapewnia nieprzerwaną rejestrację zdarzeń w placówce. Aby uniknąć utraty danych w przypadku awarii dysków, można uruchomić funkcję archiwizacji zapisanych danych, czyli tworzenia dodatkowych kopii tych danych. Rejestrator będzie wówczas tworzył kopie rejestrowanych obrazów na wyznaczonych wewnętrznych dyskach twardych urządzenia lub macierzy dyskowej.

Monitoring wizyjny to nie jedyny system bezpieczeństwa zainstalowany w obiekcie. Działa on z reguły równoległe z systemami SSWiN, kontroli dostępu oraz sygnalizacji pożarowej. Aby efektywnie zarządzać wszystkimi systemami, należy je zintegrować. W reakcji na aktywację wejścia alarmowego rejestrator musi dokonać rejestracji z przedalarmem dowolnej grupy kamer, uruchomić dowolne wyjście alarmowe, automatycznie wyegzekwować dowolne ujęcie programowalne kamery szybkoobrotowej, wyświetlić pełnoekranowo obraz z kamery na monitor główny i każdy z czterech monitorów pomocniczych oraz powiadomić o zdarzeniu przewidziane w odpowiedniej procedurze osoby.

Rejestrator w obiekcie powinien mieć również możliwość zapisu informacji z systemu kontroli dostępu (generowanej w kodzie ASCII), pozwalając na zapis obrazu z kamery wraz z danymi tekstowymi o użytkowniku, przypisanymi do karty kontroli dostępu. Pozwala to na wykluczenie przypadków nieautoryzowanego dostępu lub posługiwania się pożyczoną lub skradzioną kartą.

Wzmożonej ochrony wymagają bankomaty zainstalowane w oddziałach. Urządzenia te, ze względu na ich dostępność przez całą dobę, są szczególnie narażone na akty wandalizmu. Standardowe kamery zainstalowane w bankomacie mogą zostać z łatwością „oślepione". W takich miejscach powinno się stosować kamery z obiektywami o zmiennej ogniskowej, mechanicznymi filtrami podczerwieni oraz wbudowanymi oświetlaczami podczerwieni (np. kamery z serii NVC-HDN3xx/IR). Ze względu na obowiązujące przepisy, które umożliwiają reklamację usługi bankomatowej w ciągu 30 dni od momentu skorzystania z niej, istnieje konieczność archiwizacji zapisanych w tym okresie danych (przede wszystkim z kamer bankomatowych). W większości rejestratorów powyższy okres rejestracji może być zachowany tylko dzięki wykorzystaniu zewnętrznych nośników pamięci w postaci macierzy dyskowych SCSI. Dodatkowo dane transakcji bankomatowych, generowane w kodzie ASCII, powinny być zapisywane na tle obrazu z kamery, pozwalając na porównanie danych właściciela karty z rzeczywistą osobą realizującą transakcję. Wyszukiwanie zapisanych danych transakcji według ciągów znaków (numerów kart, transakcji, identyfikatorów użytkownika) umożliwia szybki dostęp do zarejestrowanego materiału wideo.

W obecnych realiach i wobec postępującej minimalizacji osobowych kosztów ochrony obiektu wzrastała będzie rola technicznych środków ochrony, a zwłaszcza telewizji dozorowej. Dostarcza ona najpełniejszej informacji o sytuacji w obiekcie i pozwala na podjęcie prawidłowych procedur działania. Jednak jakość informacji i tym samym bezpieczeństwo placówki wymagają nie tylko zastosowania najnowocześniejszych systemów CCTV, ale także dużych umiejętności i doświadczenia obsługujących je pracowników.

Patryk Gańko
NOVUS

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie tekstów bez zgody redakcji zabronione / Zasady użytkowania strony